Sijoittajat

Tietoa osakkeesta

Osakkeiden määrä: 6 765 562

Optio-ohjelmat yhteensä: 1 337 534

Optio-ohjelma

Merkintähinta / osake

Optio-oikeuksien enimmäislukumäärä

Merkintäaika

2016B

EUR 18,00

900 osaketta

 1.7.2019-15.12.2024

2016C

EUR 23,00

556 osaketta

1.7.2020-15.12.2025

2018A

EUR 5,00

27 osaketta

1.7.2022-15.12.2027

2018B

EUR 1,00

27 osaketta

1.7.2023-15.12.2028
2020A

EUR 2,00

100 734 osaketta

1.7.2022-15.12.2027
2020B

EUR 7,00

206 011 osaketta

1.7.2023-15.12.2028
2020C

EUR 4,87

213 819 osaketta

1.7.2024-15.12.2029
2023AEUR 3,63246 820 osaketta1.7.2025-15.12.2030
2023BEUR 2,29246 820 osaketta1.7.2026-15.12.2031
2023C*246 820 osaketta1.7.2027-15.12.2032
2023HEUR 3,6337 500 osaketta1.7.2024-15.12.2029
2024HEUR 2,3037 500 osaketta1.7.2025-15.12.2030

* Optio-oikeudella 2023C merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2024 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen.

Hallituksen jäljellä olevat valtuutukset yhteensä: 1 301 861 osaketta (alla olevien 2021, 2022, 2023 ja 2024 yhtiökokousten päätösten mukaisesti; osakkeiden määrät ja hinnat oikaistu vuonna 2021 tehdyn osakkeiden käänteisen jaon mukaisesti) 

 

VUODEN 2021 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VALTUUTTI HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN (I) UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA JA/TAI (II) YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA JA/TAI (III) OSAKEYHTIÖLAIN 10 LUVUN 1 §:SSÄ TARKOITETTUJEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA SEURAAVIN EHDOIN:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 55 000 osaketta. Määrä on noin 0,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakemäärän vähentämistä koskevien ehdotusten tultua hyväksytyiksi, valtuutusmäärä muuttuu vastaavasti. Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen. 

 

VUODEN 2024 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI VUODEN 2021 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA ANNETUN JA VUOSIEN 2022 JA 2023 VARSINAISISSA YHTIÖKOKOUKSISSA JATKETUN HALLITUKSEN VALTUUTUKSEN JATKAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallituksen aiempaa vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa jatkettua valtuutusta päätettiin jatkaa uudelleen ja hallitus valtuutettiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

• yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai

• osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 300 000 kappaletta, joka vastaa viime vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen jäljellä olevien valtuutusten määrää.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 300 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa ”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa tätä päätöstä vastaavan määräisen aiemmin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, mutta ei muita valtuutuksia.

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2023 PÄÄTÖKSEN MUKAISESTI VALTUUTUS LIITTYEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ YHTIÖN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMIEN TOTEUTTAMISEEN

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutettiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 787 500 osaketta. Määrä on noin 10,50 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optiooikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista.

Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten, yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Valtuutukset eivät kumoa aiemmin myönnettyjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Sivu viimeksi päivitetty: 12. kesäkuuta 2024

Optio-oikeuksia koskevat ehdot