Sijoittajat

Hallinto ja johtaminen

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Nexstim Oyj, ruotsiksi Nexstim Abp ja englanniksi Nexstim Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on lääketieteellisten tutkimus-, hoito-, terapia- ja diagnostiikkavälineiden sekä näihin liittyvien oheislaitteiden ja ohjelmistojen kehittäminen, valmistaminen ja myynti. Yhtiö voi tarjota toimialaansa liittyviä palveluita ja harjoittaa toimialaansa liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä lisensointitoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.

5 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
 5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

 1. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; sekä
 2. tilintarkastaja.

Jos yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

9 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Nexstim Oyj:n tiedonantopolitiikka

Sovellettavat säännöt

Nexstim Oyj ("Nexstim") noudattaa tiedottamisessaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ("MAR"), Nasdaq First North Nordic Growth Market Rulebook:ia ja Finanssivalvonnan ("FINANSSI-FSA") määräyksiä ja ohjeita. Hallitus hyväksyy yhtiön tiedonantopolitiikan, joka tarkistetaan määräajoin ja uudistetaan tarvittaessa.

Julkistamisen periaatteet

Toimitusjohtaja vastaa Nexstimin julkaisuista.

Nexstim on sitoutunut oikeaan ja oikea-aikaiseen tiedottamiseen, joka on johdonmukaista, tarkkaa ja tasapainoista ja joka antaa oikean ja oikeudenmukaisen kuvan Nexstimin taloudellisesta asemasta ja toiminnasta.

Nexstim julkistaa taloudelliset tiedot säännöllisesti vuositilinpäätöksessään, vuosikertomuksissaan ja puolivuosikertomuksissaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Nexstim julkistaa mahdollisimman pian kaikki siihen, tai sen rahoitusinstrumentteihin liittyvät tiedot, joilla voi olla merkittävä vaikutus mainittujen rahoitusvälineiden hintoihin ja jotka voivat olla hintasensitiivisiä. MAR:n määräysten mukaisesti Nexstim voi viivästyttää sisäpiiritiedon julkistamista edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. välitön julkistaminen on omiaan vahingoittamaan Nexstimin oikeutettua etua,
 2.  julkistamisen viivästyminen ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan; ja
 3.  Nexstim pystyy varmistamaan näiden tietojen luottamuksellisuuden.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee Nexstimin hallitus, toimitusjohtaja tai talousjohtaja. Jos tietojen julkistaminen viivästyy, Nexstim ilmoittaa viivästyksestä Finanssivalvonnalle heti sisäpiiritiedon julkaisemisen jälkeen.

Nexstimin johto arvioi itsenäisesti, voiko tiedolla olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön osakkeen hintaan. Arviointi perustuu päätöksen odotettuun laajuuteen ja merkitykseen, tosiseikoihin tai kokonaisvaikutuksiin Nexstimin liiketoiminnalle. Tiedoilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus osakkeen hintaan, jos järkevä sijoittaja todennäköisesti käyttäisi näitä tietoja osana sijoituspäätöstensä perusteita. 

Seuraavia asioita koskevia tietoja pidetään aina merkittävinä:

- kliinisten tutkimusten eteneminen, mukaan lukien uuden tutkimuksen aloittaminen, olennaiset havainnot, tutkimuksen merkkipaalun saavuttaminen, tutkimuksen päättäminen ja tutkimuksen lopulliset tulokset;

- liiketoimintaan liittyvien lupien tilanne, kuten luvan myöntäminen tai epääminen tai luvan peruuttaminen;

- yrityksen tuotteiden kaupallistamisprosessiin liittyvät olennaiset tapahtumat, kuten korvauskoodin saaminen yrityksen laitteella tehdystä hoidosta;

- merkittävät yhteisyritys- ja kaupallistamissopimukset;

-merkittävät hankinnat ja rahoitustoimet;

- merkittävät yhteistyösopimukset;

- osakepohjaiset kannustinjärjestelmät;

- merkittävät uudelleen organisoinnit.

Tietojen julkistamistapa

Nexstim julkaisee tiedot yhtiötiedotteina. Yhtiötiedotteet julkaistaan samanaikaisesti Nasdaq First North Growth Market Helsingin ja Nexstimin verkkosivuilla. Kaikki muutokset julkaistuihin tietoihin julkaistaan samalla tavalla kuin alkuperäinen ilmoitus. Kaikki julkaistut tiedot pidetään saatavilla vähintään viiden vuoden ajan julkaisupäivästä. Nexstim julkaisee tietoja suomeksi ja englanniksi.

Hiljainen jakso

Nexstim noudattaa 21 kalenteripäivän hiljaista jaksoa ennen puolivuotisraporttiensa ja tilinpäätöstiedotteidensa julkaisemista. Hiljaisen jakson aikana Nexstim ei järjestä sijoittajatapaamisia eikä osallistu median, analyytikoiden tai sijoittajien kanssa järjestettäviin yksityisiin tilaisuuksiin. Nexstim julkistaa kuitenkin hiljaisen jakson aikanakin viipymättä tietoja, jotka on ilmoitettava ajoissa sovellettavan asetuksen mukaisesti.

Johdon liiketoimet

Nexstimin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä tietyt muut talousjohtajan määrittelemät henkilöt ja heitä lähellä olevat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Nexstimille ja Finanssivalvonnalle Nexstimin rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä välineillä toteutetuista liiketoimista kolmen arkipäivän kuluessa liiketoimesta. Nexstim julkaisee saamansa ilmoitukset edellä mainitun kolmen arkipäivän aikana.

Lisäksi MAR: n ja Nexstimin sisäpiirisäännöt kieltävät tällaisia ilmoitusvelvollisuuden alaisia henkilöitä ja heidän läheisiä henkilöitä, kuten puolisoita ja muita samassa taloudessa asuvia henkilöitä, käymästä kauppaa Nexstimin rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä välineillä 30 kalenteripäivän suljetun ajanjakson aikana ennen puolivuotisraporttien ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista, julkistamispäivänä ja yhden työpäivän kuluttua tällaisesta vapauttamisesta.

Huhut

Nexstim ei pääsääntöisesti kommentoi markkinahuhuja, osakkeidensa hintaa, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, analyytikoiden arvioita, luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, ellei Nexstim pidä sitä tarpeellisena. Jos huhulla voi kuitenkin olla, tai sillä on merkittävä vaikutus rahoitusvälineen hintoihin, Nexstim reagoi ajoissa ja julkaisee yrityksen tiedotteen markkinatietojen korjaamiseksi. Jos sisäpiiritietoa on vahingossa luovutettu valikoivasti, Nexstim tiedottaa oikean ja tarkan tiedon mahdollisimman pian.

Nexstim Oyj:n hallitus

1. tammikuuta 2024

Hyväksytyn neuvonantajan tiedot ja yhteystiedot:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Puh.: +46 (0)73 856 42 65

Sähköpostiosoite: certifiedadviser@carnegie.se
 

Tilintarkastajat:

Pricewaterhousecoopers Oy, Itämerentori 2, 00180 Helsinki, vastaava tilintarkastaja: Enel Sintonen

Eettiset periaatteet ja toimintatavat & Whistleblowing-kanava

Nexstim-konsernin eettiset periaatteet ja toimintatavat löytyvät täältä suomeksi.

Nexstimillä on käytössä Whistleblowing-kanava. Nexstimin työntekijöitä, liikekumppaneita ja sidosryhmiä kehotetaan kertomaan asiasta, jos he epäilevät, että joku rikkoo lakia tai Nexstimin eettisiä periaatteita. Voit jättää anonyymin ilmoituksen WhistleBn sivulla.