Nexstim logo

28 March 2018
Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande styrelseutskott, godkännande av ett finansieringsarrangemang och emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram

28 March 2018
Nexstim Plc: Decisions of the Board of Directors regarding Board Committees, approval of a financing arrangement and issuance of shares under the restricted share unit plan

28 March 2018
Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa

28 March 2018
Nexstim Abp: Beslut av årsstämman den 28 mars 2018

28 March 2018
Nexstim Plc: Resolutions of the annual general meeting of shareholders, 28 March 2018

28 March 2018
Nexstim Oyj: Sääntömääräisen yhtiökokouksen päätökset, 28.3.2018

16 March 2018
NEXSTIM ABP AVBRYTER FÖRHANDLINGAR MED EN POTENTIELL KINESISK PARTNER

16 March 2018
NEXSTIM PLC ENDS NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL CHINESE PARTNER

16 March 2018
NEXSTIM OYJ LOPETTAA YHTEISTYÖNEUVOTTELUT TULOKSETTOMINA MAHDOLLISEN KIINALAISEN KUMPPANIN KANSSA

07 March 2018
NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2017

07 March 2018
NEXSTIM PLC PUBLISHES 2017 ANNUAL REPORT

07 March 2018
NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017 ON JULKAISTU

28 February 2018
Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma

28 February 2018
Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting

28 February 2018
Nexstim Oyj: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

28 February 2018
NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

28 February 2018
NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENTS RELEASE 2017

28 February 2018
NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017

16 February 2018
Meddelande om Nexstim Abp 2017 helårsresultat

16 February 2018
Notice of Nexstim Plc 2017 Full Year Results

16 February 2018
Ilmoitus Nexstim Oyj:n vuoden 2017 tuloksen julkaisemisesta

26 January 2018
Teckning av nya aktier med optionsrätterna för optionsprogrammet 2013A

26 January 2018
Company announcement, Helsinki, 26 January 2018 at 11.00

26 January 2018
Uusien osakkeiden merkintä 2013A optio-ohjelman optio-oikeuksilla

23 January 2018
Nexstim Abp får FoU-lån från innovationsfinansieringsverket Business Finland

23 January 2018
Nexstim Plc receives R&D loan from Business Finland

23 January 2018
Nexstim Oyj:lle on myönnetty tutkimus- ja kehittämistoiminnan laina Innovaatiorahoituskeskus Business Finland:lta

06 January 2018
Nexstim klar med patientrekryteringen för kompletterande Fas III E-FIT-prövning

06 January 2018
Nexstim enrols last patient in supplementary Phase III E-FIT trial

06 January 2018
Nexstim rekrytoi viimeisen potilaan vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksessa

14 December 2017
Emittering av aktier i enlighet med det villkorade aktieandelsprogrammet

14 December 2017
Issuance of shares pursuant to the restricted share unit reward plan

14 December 2017
Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän mukainen osakeanti

13 December 2017
Nexstim Abp:s finansiella information 2018

13 December 2017
Nexstim Plc's Financial Information in 2018

13 December 2017
Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2018

11 December 2017
Nexstim Abp har ingått ett avtal om ett finansieringsarrangemang som är villkorat av den ordinarie bolagstämmans godkännande

11 December 2017
Nexstim Plc has entered into an agreement on a financing arrangement that is conditional on the approval of the Annual General Meeting

11 December 2017
Nexstim Oyj on tehnyt sopimuksen rahoitusjärjestelystä, joka on ehdollinen varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle

01 December 2017
Nexstim Abp utnämner Steve Beller till vice vd och chef för verksamheten i Nordamerika

01 December 2017
Nexstim Plc Appoints Steve Beller as Vice President and General Manager, North America

01 December 2017
Nexstim Oyj nimittää Steve Bellerin yhtiön Pohjois-Amerikan toimintojen toimitusjohtajaksi

13 November 2017
Nexstim får FDA:s godkännande i USA för kommersialisering av NBT®-systemet för behandling av depression

13 November 2017
Nexstim gains FDA clearance to commercialise its NBT® system in the US for the treatment of depression

13 November 2017
Nexstim sai FDA:lta luvan NBT®-laitteiston kaupallistamiseen Yhdysvalloissa masennuksen hoidossa

25 October 2017
Nexstim tar in 1,75 miljoner euro genom en riktad nyemission till London-baserade investmentbolaget City Financial - Medlen ska användas för att påbörja kommersialisering av bolagets NBT®-system

25 October 2017
Nexstim raises EUR 1.75 million via a directed issue of new shares to London-based investor City Financial - Funds to be used to support beginning the commercialisation of its NBT® system

25 October 2017
Nexstim kerää 1,75 miljoonaa euroa lontoolaiselle City Financial -sijoitusyhtiölle suunnatulla osakeannilla - varoilla rahoitetaan toimia NBT®-laitteiston kaupallistamisen aloittamiseksi

19 October 2017
Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2016 och om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till verkställande direktören

19 October 2017
The Board of Directors of Nexstim Plc resolved on amendments of the stock options 2016 and on a new stock option plan for the CEO

19 October 2017
Nexstim Oyj:n hallitus päätti optio-ohjelman 2016 muutoksista ja uudesta toimitusjohtajan optio-ohjelmasta

16 October 2017
Nextim Abp förhandlar om ett monterings- och distributionsarrangemang i Kina och om ett finansieringsarrangemang för finansieringen av marknadsinförandet av bolagets produkter i Europa och USA

16 October 2017
Nexstim Plc is negotiating an assembly and distribution arrangement in China and a financing arrangement for the financing of its bring-to-market strategy in Europe and the US

16 October 2017
Nexstim Oyj neuvottelee koonti- ja jakelujärjestelystä Kiinassa sekä rahoitusjärjestelystä Nexstimin tuotteiden markkinoille tuonnin rahoittamiseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa

12 October 2017
Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp

12 October 2017
Change in Nexstim Plc's Management Team

12 October 2017
Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

26 September 2017
Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp

26 September 2017
Change in Nexstim Plc's Management Team

26 September 2017
Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

14 September 2017
Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2013A

14 September 2017
Increase of Nexstim Plc's share capital with subscriptions based on stock options 2013A

14 September 2017
Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla

16 August 2017
NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2017 (OREVIDERAD)

16 August 2017
NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2017 (UNAUDITED)

16 August 2017
NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 (TILINTARKASTAMATON)

11 August 2017
Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2017

11 August 2017
Notice of Nexstim Plc's Half-Yearly Report H1 2017

11 August 2017
Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2017 julkistus

03 August 2017
Ändringar i Nexstim Abp:s ledningsgrupp

03 August 2017
Changes in Nexstim Plc's Management Team

03 August 2017
Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

27 June 2017
Nexstim Abp ansöker om FDA:s 510(k)-godkännande i USA för NBT®-systemet för behandling av depression

27 June 2017
Nexstim Plc Files 510(k) Submission for its NBT® system for the Treatment of Depression with US FDA

27 June 2017
Nexstim hakee FDA:lta 510(k)-lupaa NBT®-järjestelmän markkinoinnille masennuksen hoidossa

06 June 2017
Emittering av aktier till den finska innovationsfonden Sitra i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes 21 juli 2016

06 June 2017
Issuance of new shares to the Finnish Innovation Fund Sitra pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

06 June 2017
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitralle suunnattujen osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

05 June 2017
Sammansättningen av Nexstim Abp:s styrelseutskott

05 June 2017
Nexstim Plc Members of the Board Committees

05 June 2017
Nexstim Oyj:n hallituksen valiokuntien jäsenet

02 June 2017
Nexstim Abp avtalar om förlängning av återbetalningstiden på Tekes FoU-lån

02 June 2017
Nexstim Plc Agrees on Extension of Tekes R&D Loan Repayments

02 June 2017
Nexstim Oyj ja Tekes ovat sopineet tutkimus- ja tuotekehityslainan takaisinmaksuajan pidennyksestä

31 May 2017
Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

31 May 2017
Nexstim Plc - exercise of warrants pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

31 May 2017
Nexstim Oyj - warranttien toteuttaminen 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

19 May 2017
Nexstim Abp reviderar tidsramen för kompletterande Fas III-prövning E-FIT för strokerehabilitering

19 May 2017
Nexstim Plc Updates the Timeline for its Supplementary E-FIT Phase III Trial in Stroke Rehabilitation

19 May 2017
Nexstim Oyj päivittää aivohalvauspotilaiden kuntoutusta käsittelevän vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksen aikataulun

08 May 2017
Nextim Abp säger upp sitt likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Sweden

08 May 2017
Nexstim Plc Terminates Market Making Agreement with Pareto Securities AB in Nasdaq First North Sweden

08 May 2017
Nexstim Oyj irtisanoo markkinatakaussopimuksensa Pareto Securities AB:n kanssa Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalla

26 April 2017
Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

26 April 2017
Nexstim Plc - exercise of warrants pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

26 April 2017
Nexstim Oyj - warranttien toteuttaminen 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

24 April 2017
Nexstim Abp utnämner Hanna Kotola till chefsjurist

24 April 2017
Nexstim Plc Appoints Hanna Kotola as VP of Legal Affairs

24 April 2017
Nexstim Oyj nimittää Hanna Kotolan lakiasiainjohtajaksi

28 March 2017
Nexstim Abp ("Nexstim") Styrelsens beslut

28 March 2017
Nexstim Plc ("Nexstim") The decisions of the Board of Directors

28 March 2017
Nexstim Oyj ("Nexstim") Hallituksen päätökset

28 March 2017
Nexstim Abp ("Nexstim") Beslut av årsstämman

28 March 2017
Nexstim Plc ("Nexstim") Resolutions of the annual general meeting of shareholders

28 March 2017
Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

22 March 2017
Nexstim Abp Tillägg till valberedningens förslag till Nexstim Abp:s årsstämma.

22 March 2017
Nexstim Plc Addition to the proposals of the Nomination Committee to the Annual Shareholder's Meeting of Nexstim Plc.

22 March 2017
Nexstim Oyj Täydennys nimitysvaliokunnan Nexstim Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemiin ehdotuksiin

14 March 2017
Nexstim Abp Emittering av aktier, i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

14 March 2017
Nexstim Plc Issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

14 March 2017
Nexstim Oyj Osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

09 March 2017
Nexstim Abp Förändring i Nexstim Abp's ledningsgrupp

09 March 2017
Nexstim Plc Changes in Nexstim Plc's management Team

09 March 2017
Nexstim Oyj Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

08 March 2017
Nexstim Abp Emittering av aktier, i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

08 March 2017
Nexstim Plc Issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

08 March 2017
Nexstim Oyj Osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

07 March 2017
Nexstim Abp meddelar om att bolaget inlett rekryteringen av testpersoner för kompletterande Fas III-prövning av bolagets NBT-system vid strokerehabilitering

07 March 2017
Nexstim Plc Announces the Start of Patient Enrolment in the Supplementary Phase III Trial in Stroke Rehabilitation with its NBT system

07 March 2017
Nexstim Oyj ilmoittaa koehenkilöiden rekrytoinnin aloittamisesta aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta NBT-laitteistolla käsittelevän vaiheen III kliinistä lisätutkimusta varten

07 March 2017
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma

07 March 2017
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting

07 March 2017
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

06 March 2017
NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2016

06 March 2017
NEXSTIM PLC PUBLISHES 2016 ANNUAL REPORT

06 March 2017
NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 ON JULKAISTU

28 February 2017
NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

28 February 2017
NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENT RELEASE 2016

28 February 2017
NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016

20 February 2017
Nexstim Abp: Beslut av extra bolagsstämman

20 February 2017
Nexstim Plc: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders

20 February 2017
Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

17 February 2017
Publicering av Nexstim Abp 2016 helårsresultat

17 February 2017
Publishing of Nexstim Plc 2016 Full Year Results

17 February 2017
Nexstim Oyj:n vuoden 2016 tuloksen julkaiseminen

30 January 2017
Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma och annullering av kallelsen publicerad den 25 januari 2017

30 January 2017
Nexstim Plc ("Nexstim") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders and cancellation of the invitation published on 25 January 2017

30 January 2017
Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 25.1.2017 julkaistun kutsun peruutus

25 January 2017
Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

25 January 2017
Nexstim Plc ("Nexstim") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

25 January 2017
Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

18 January 2017
Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

18 January 2017
Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

18 January 2017
Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

16 January 2017
Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2013A

16 January 2017
Increase of Nexstim Plc's share capital with subscriptions based on stock options 2013A

16 January 2017
Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla

12 January 2017
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

12 January 2017
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

12 January 2017
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

11 January 2017
Nexstim Abp tillkännager avtal för oberoende återförsäljare i USA

11 January 2017
Nexstim Plc announces signing of an Independent Selling Representative Agreements in U.S.

11 January 2017
Nexstim Oyj ilmoittaa sopimusten solmimisesta itsenäisten myyntiedustajien kanssa Yhdysvalloissa

09 January 2017
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

09 January 2017
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

09 January 2017
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

21 December 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

21 December 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

21 December 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

21 December 2016
Nexstim Abp har mottagit FDA:s svar på den föreslagna planen för en begränsad prövning för strokebehandling

21 December 2016
Nexstim Plc receives FDA's response to the proposed limited size stroke trial plan

21 December 2016
Nexstim Oyj on saanut FDA:n vastauksen ehdotukseensa rajoitetun kokoisesta aivohalvaustutkimuksesta

21 December 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

21 December 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

21 December 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

15 December 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

15 December 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

15 December 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

13 December 2016
Nexstim Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

13 December 2016
Nexstim Plc - Manager's Transactions

13 December 2016
Nexstim Oyj - johdon liiketoimet

08 December 2016
Nexstim Abp:s finansiella information 2017

08 December 2016
Nexstim Plc's Financial Information in 2017

08 December 2016
Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2017

05 December 2016
Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

05 December 2016
Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

05 December 2016
Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

28 November 2016
Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

28 November 2016
Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

28 November 2016
Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

28 November 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

28 November 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

28 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

22 November 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

22 November 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

22 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

18 November 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

18 November 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

18 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

16 November 2016
Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

16 November 2016
Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

16 November 2016
Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

15 November 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

15 November 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

15 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

11 November 2016
Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

11 November 2016
Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

11 November 2016
Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

09 November 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

09 November 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

09 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

09 November 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

09 November 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

09 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

08 November 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

08 November 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

08 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

02 November 2016
Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

02 November 2016
Nexstim Plc issues shares in standby equity distribution agreement pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

02 November 2016
Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

01 November 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

01 November 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

01 November 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

31 October 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

31 October 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

31 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

24 October 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

24 October 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

24 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

20 October 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

20 October 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

20 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

17 October 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

17 October 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

17 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

13 October 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

13 October 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

13 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

06 October 2016
Konvertering av skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor till aktier och emittering av aktier i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

06 October 2016
Conversion of the convertible bond entered into between Nexstim Plc and Bracknor to shares and issuance of shares pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

06 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi ja osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

05 October 2016
Nexstim Abp har erhållit nyckelpatent för sin teknik i EU

05 October 2016
Nexstim Plc Key Technology Patent Granted in EU

05 October 2016
Nexstim Oyj:n teknologialle myönnettiin avainpatentti EU:ssa

04 October 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

04 October 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

04 October 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

30 September 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

30 September 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

30 September 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

26 September 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

26 September 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

26 September 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

20 September 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

20 September 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

20 September 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

16 September 2016
Skuldebrevslånet mellan Nexstim Abp och Bracknor konverteras till aktier

16 September 2016
The conversion of the convertible loan between Nexstim Plc and Bracknor

16 September 2016
Nexstim Oyj:n ja Bracknorin välisen vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi

15 September 2016
Nexstim Abp har träffat en överenskommelse med FDA om de följande stegen i De Novo-processen för stroke behandlings systemet NBT

15 September 2016
Nexstim Plc agrees the next steps of the NBT stroke de novo submission with the FDA

15 September 2016
Nexstim Oyj on sopinut FDA:n kanssa NBT Stroke de Novo -hakemuksen seuraavista vaiheista

12 September 2016
Nexstim Abp:s samarbetsförhandlingar har slutförts

12 September 2016
Nexstim Plc's Co-operation negotiations concluded

12 September 2016
Nexstim Oyj:n YT-neuvottelut ovat päättyneet

25 August 2016
Nextim Abp säger upp sitt likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB på Nasdaq First North Finland

25 August 2016
Nexstim Plc Terminates Market Making Agreement with Pareto Securities AB in Nasdaq First North Finland

25 August 2016
Nexstim Oyj irtisanoo markkinatakaussopimuksensa Pareto Securities AB:n kanssa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla

22 August 2016
Nexstim Abp Emission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med finansieringsarrangemanget som tillkännagavs den 21 juli 2016

22 August 2016
Nexstim Plc Issuance of shares and warrants pursuant to the financing arrangement announced on 21 July 2016

22 August 2016
Nexstim Oyj Osakkeiden ja warranttien liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

18 August 2016
Nexstim Abp Nexstim Abp:s styrelse har godkänt finansieringsarrangemanget

18 August 2016
Nexstim Plc Board of Directors of Nexstim Plc approves financing arrangement

18 August 2016
Nexstim Oyj Nexstim Oyj:n hallitus hyväksyi rahoitusjärjestelyn

18 August 2016
Nexstim Abp Nexstim Abp: Beslut av extra bolagsstämman

18 August 2016
Nexstim Plc Nexstim Plc: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders

18 August 2016
Nexstim Oyj Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

17 August 2016
NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2016 (OREVIDERAD)

17 August 2016
NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2016 (UNAUDITED)

17 August 2016
NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (TILINTARKASTAMATON)

16 August 2016
Nexstim Abp meddelar om samarbetsförhandlingar

16 August 2016
Nexstim Plc to initiate negotiations under the co-operation within undertakings act

16 August 2016
Nexstim Oyj aloittaa YT-neuvottelut

16 August 2016
Nexstim Abp reviderar sin strategi och framtidsutsikterna

16 August 2016
Nexstim Plc Updates Strategy and Future Outlook

16 August 2016
Nexstim Oyj tarkentaa strategiaansa ja ennustettaan

10 August 2016
Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2016

10 August 2016
Notice of Nexstim Plc's Half-Yearly Report H1 2016

10 August 2016
Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2016 julkistus

21 July 2016
Nexstim Abp ("Nexstim") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

21 July 2016
Nexstim Plc ("Nexstim") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting

21 July 2016
Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

21 July 2016
Nexstim Abp tillkännager arrangemang för långsiktig finansiering i form av en gemensam överenskommelse med Bracknor och Sitra

21 July 2016
Nexstim Plc announces long-term financing arrangements in the form of a joint deal with Bracknor and Sitra

21 July 2016
Nexstim Oyj ilmoittaa Bracknorin ja Sitran kanssa yhteisesti sovitusta pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä

30 June 2016
Nexstim Abp erhåller CE-registrering av företagets NBT®-system för behandling av kronisk neuropatisk smärta

30 June 2016
Nexstim Plc Receives CE Mark Registration for NBT® for Treatment of Chronic Neuropathic Pain

30 June 2016
Nexstim Oyj:lle CE-rekisteröinti NBT®-järjestelmän käyttöön kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa

28 June 2016
Nexstim Abp har erhållit nyckelpatent för sin teknik i USA

28 June 2016
Nexstim Plc Key Technology Patent Granted in US

28 June 2016
Nexstim Oyj:n teknologialle myönnettiin avainpatentti Yhdysvalloissa

28 June 2016
Nexstim Abp lämnar in dokumentation om NBT® för FDA 510(k) De Novo

28 June 2016
Nexstim Plc submits FDA 510(k) De Novo documentation for NBT®

28 June 2016
Nexstim Oyj toimittaa FDA:lle 510(k) De Novo -dokumentaation NBT® laitteistolle

26 May 2016
Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram

26 May 2016
The Board of Directors of Nexstim Plc announce a new stock option plan

26 May 2016
Nexstim Oyj:n hallitus teki päätöksen uudesta optio-ohjelmasta

26 May 2016
Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2010A, 2011A och 2013A

26 May 2016
Increase of Nexstim Plc's share capital with subscriptions based on stock options 2010A, 2011A and 2013A

26 May 2016
Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2010A, 2011A ja 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla

21 April 2016
Nexstim Abp meddelar om byte av vd

21 April 2016
Nexstim Plc announces the change of CEO

21 April 2016
Nexstim Oyj ilmoittaa toimitusjohtajan vaihdoksesta

20 April 2016
Nexstim Abp erhöll nyckelpatent för sin teknik i Europa

20 April 2016
Nexstim Plc Key Technology Patent Granted for Europe

20 April 2016
Nexstim Oyj:n teknologialle myönnettiin avainpatentti Euroopassa

01 April 2016
Nexstim Abp utnämner John Liedtky till VP of Commercialization, General Manager US och meddelar att John Hardin går i pension

01 April 2016
Nexstim Plc Appoints John Liedtky as VP of Commercialization, General Manager US and announces the retirement of John Hardin

01 April 2016
Nexstim Oyj nimittää John Liedtkyn nimikkeellä VP of Commercialization, General Manager US sekä ilmoittaa John Hardinin jäämisestä eläkkeelle

31 March 2016
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut

31 March 2016
Nexstim Plc ("Nexstim") The decisions of the Board of Directors

31 March 2016
Nexstim Oyj ("Nexstim") Hallituksen päätökset

31 March 2016
Nexstim Abp ("Nexstim") Årsstämmans beslut

31 March 2016
Nexstim Plc ("Nexstim") Resolutions of the annual general meeting of shareholders

31 March 2016
Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

31 March 2016
Nexstim Abp informerar om senaste nya data om Fas III NICHE-studien för stroke terapi

31 March 2016
Nexstim Plc provides key update on Phase III NICHE stroke therapy trial

31 March 2016
Nexstim Oyj tiedottaa aivohalvausterapian vaiheen III NICHE-tutkimuksen olennaisia tietoja

09 March 2016
NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2015

09 March 2016
NEXSTIM PLC PUBLISHES 2015 ANNUAL REPORT

09 March 2016
NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 ON JULKAISTU

08 March 2016
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma

08 March 2016
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting

08 March 2016
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

29 February 2016
NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

29 February 2016
NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENT RELEASE 2015

29 February 2016
NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

28 February 2016
Nexstim Abp erhåller interimsanalysinformation och rekommendation från DSMB för fas III Stroke Therapy Trial

28 February 2016
Nexstim Plc Receives Interim Analysis Information and Recommendation from DSMB for Phase III Stroke Therapy Trial

28 February 2016
Nexstim Oyj vastaanotti välianalyysin sekä suosituksen DSMB:ltä Vaiheen III aivohalvauskuntoutustutkimuksessa

11 February 2016
Publicering av Nexstim Abp 2015 helårsresultat

11 February 2016
Publishing of Nexstim Plc 2015 Full Year Results

11 February 2016
Nexstim Oyj:n vuoden 2015 tuloksen julkaiseminen

04 January 2016
Nexstim Abp offentliggör en Bolagsbeskrivning

04 January 2016
Nexstim Plc publishes a Company Description

04 January 2016
Nexstim Oyj julkaisee Yhtiöesitteen

22 December 2015
Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman

22 December 2015
Nexstim plc Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders

22 December 2015
Nexstim Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

17 December 2015
Nexstim tilkännager slutresultatet av private placement

17 December 2015
Nexstim announces the result of its private placement

17 December 2015
Nexstim julkistaa private placement-antinsa tuloksen

16 December 2015
Nexstim tillkännager sin avsikt att emittera Nexstims aktier till institutionella investerare

16 December 2015
Nexstim announces its intention to offer shares in Nexstim to institutional investors

16 December 2015
Nexstim julkistaa aikomuksensa tarjota Nexstimin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

09 December 2015
Nexstim Abp:s finansiella information 2016

09 December 2015
Nexstim Plc's Financial Information in 2016

09 December 2015
Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2016

03 December 2015
Nexstim Abp meddelar om att enrolleringen för kliniska fas III -studien för strokebehandling har slutförts

03 December 2015
Nexstim Plc Announces Completion of Enrolment of Phase III Clinical Trial in Stroke Therapy

03 December 2015
Nexstim Oyj ilmoittaa aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta käsittelevän kliinisen tutkimuksen vaiheen III viemisestä loppuun

01 December 2015
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

01 December 2015
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Extraordinary General Meeting

01 December 2015
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

28 September 2015
Meddelande om telefonkonferens med anledning av Data Safety Monitoring Boards positiva rekommendation från interimanalysen gällande Nexstim Abp:s pågående Fas III-studie för strokebehandling

28 September 2015
Notification of conference call to discuss the positive interim analysis recommendation from the Data Safety Monitoring Board on Nexstim Plc's ongoing Phase III stroke therapy trial

28 September 2015
Ilmoitus puhelinkokouksesta, jossa keskustellaan Nexstim Oyj:n aivohalvausterapiatutkimuksen vaiheeseen III liittyvästä suosituksesta, joka on saatu DSMB:ltä positiivisen välianalyysin perusteella

26 September 2015
Expertpanel rekommenderar att Nexstim Abp fortsätter Fas III-studien för strokebehandling

26 September 2015
Data Safety Monitoring Board Recommends Continuation of Nexstim Plc's Phase III Stroke Therapy Trial

26 September 2015
Tutkimuksen turvallisuutta valvova asiantuntijaryhmä suosittelee Nexstim Oyj:n aivohalvausterapiatutkimuksen vaiheen III jatkamista

18 September 2015
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Nexstim Abp byter Certified Adviser

18 September 2015
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc Certified Adviser Change

18 September 2015
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj:n hyväksytyn neuvonantajan muutos

20 August 2015
Nexstim Abp väljer ny underleverantör för tillverkning

20 August 2015
New Manufacturing Subcontractor for Nexstim Plc

20 August 2015
Uusi valmistusalihankkija Nexstim Oyj:lle

20 August 2015
NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2015 (OREVIDERAD)

20 August 2015
NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2015 (UNAUDITED)

20 August 2015
NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

11 August 2015
Nyckelteknologipatent beviljat för USA

11 August 2015
Key Technology Patent Granted for US

11 August 2015
Avainteknologiapatentti myönnetty Yhdysvaltojen alueelle

30 July 2015
Meddelande om Nexstim Abp:s halvårsrapport H1 2015

30 July 2015
Notice of Nexstim Plc's Half-Yearly Report H1 2015

30 July 2015
Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsauksen H1 2015 julkistus

31 March 2015
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelse beslut

31 March 2015
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") The decisions of the Board of Directors

31 March 2015
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Hallituksen päätökset

31 March 2015
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Årsstämmans beslut

31 March 2015
Nexstim Plc ("Nexstim" or "Company") Resolutions of the annual general meeting of shareholders

31 March 2015
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

25 March 2015
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelseändring

25 March 2015
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Board Change

25 March 2015
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Muutos hallituskokoonpanossa

09 March 2015
NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2014

09 March 2015
NEXSTIM PLC PUBLISHES 2014 ANNUAL REPORT

09 March 2015
NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 ON JULKAISTU

26 February 2015
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Kallelse till Nexstim Abp:s årsstämma

26 February 2015
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting

26 February 2015
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: yhtiökokouskutsu

26 February 2015
NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

26 February 2015
NEXSTIM PLC FINANCIAL STATEMENT RELEASE 2014

26 February 2015
NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

04 February 2015
Publicering av Nexstim Abp 2014 helårsresultat

04 February 2015
Publishing of Nexstim Plc 2014 Full Year Results

04 February 2015
Nexstim Oyj:n vuoden 2014 tuloksen julkaiseminen

16 December 2014
Nexstim lägger till behandling av kronisk neuropatisk smärta i sin pipeline för kliniska indikationer genom samarbete med Walton Center

16 December 2014
Nexstim adds Chronic Neuropathic Pain Therapy to its clinical indication pipeline with co-operation agreement with the Walton Center

16 December 2014
Nexstim lisää kroonisen neuropaattisen kivun tuleviin kliinisiin käyttötarkoituksiin yhteistyössä The Walton Centre -keskuksen kanssa

12 December 2014
Nexstim Abp:s finansiella information 2015

12 December 2014
Nexstim Plc's Financial Information in 2015

12 December 2014
Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2015

14 November 2014
Trading in Nexstim Plc's shares commences today on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden

14 November 2014
Kaupankäynti Nexstim Oyj:n osakkeilla alkaa tänään Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä

12 November 2014
Nexstim Plc appoints Pareto Securities as liquidity provider

12 November 2014
Pareto Securities Nexstim Oyj:n markkinatakaajaksi

10 November 2014
Final results of the Initial Public Offering of Nexstim Plc

10 November 2014
Nexstim Oyj:n listautumisannin lopullinen tulos

04 November 2014
Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti - merkintöjä kerätty 15,3 miljoonaa euroa, lopullinen merkintähinta 6,35 euroa osakkeelta

04 November 2014
Nexstim Oyj:n listautumisanti päättynyt onnistuneesti - merkintöjä kerätty 15,3 miljoonaa euroa, lopullinen merkintähinta 6,35 euroa osakkeelta

30 October 2014
Nexstim Plc's Prospectus supplemented - indicative price range lowered, number of offer shares increased and subscription period extended

30 October 2014
Nexstim Oyj:n esitettä täydennetty - osakeannin alustavaa hintaväliä lasketaan, tarjottavien antiosakkeiden määrää lisätään ja merkintäaikaa jatketaan

24 October 2014
Nexstim Oyj pidentää listautumisantinsa merkintäaikaa

24 October 2014
Nexstim Plc extends the subscription period of its Initial Public Offering

15 October 2014
Nexstim Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden kaksoislistaamiseksi Nasdaq First North Finlandissa ja Nasdaq First North Swedenissä

15 October 2014
Nexstim Plc has applied for the dual listing of its shares on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden

13 October 2014
Nexstim Oyj julkistaa listautumisannin ja aikoo kaksoislistautua Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikoille

13 October 2014
Nexstim launches its Initial Public Offering and will apply for dual listing on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden

19 September 2014
Nexstim suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle

19 September 2014
Nexstim Plans an Initial Public Offering on NASDAQ OMX First North